X

Tissue Sông Đuống

Tổng Công ty Giấy Việt Nam được Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động vào năm 1995. Tại thời điểm thành lập, Tổng Công ty Giấy Việt Nam có 18 đơn vị thành viên; trong đó 15 đơn vị thành viên hạch toán độc lập; tổng năng lực sản xuất 152.000 tấn giấy và 112.000 tấn bột giấy/năm; chiếm 70% năng lực sản xuất giấy và bột giấy toàn ngành.
 
Năm 2005, Tổng Công ty Giấy Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con được thành lập với nền tảng cơ sở chính là Công ty Giấy Bãi Bằng trước đây, Nhà máy Gỗ Cầu Đuống được đổi tên thành Công ty Giấy Tissue Sông Đuống tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục thị trường trong nước và vươn xa hơn trên thế giới.
×