TUẤN VIỆT – VUI TẾT THIẾU NHI 01-06

💌 𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑦́, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎.
🎀 Đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂𝑛, 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑢̛̣ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑒̉ – đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑠𝑢̛́ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑢̛𝑜̛𝑚 𝑚𝑎̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖.
🏆 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑠𝑢̛̣ 𝑑𝑖̀𝑢 𝑑𝑎̆́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣.
💝 𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑐ℎ𝑢 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑝ℎ𝑜́ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚.
🎁 𝐻𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 đ𝑎̂́𝑢, ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖. 🎈🎈🎈
Tin liên quan

Tuấn Việt trao C sủi mùa nắng đợt 2

Vẫn là những đợt nắng cao điểm gay gắt nơi dải đất miền trung, vẫn là những chiến binh miệt mài, say sưa với những công việc thường ngày, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang sứ mệnh trao gửi dịch vụ vàng đến tận tay người tiêu dùng. Đồng hành cùng nhân […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *